برگزارکننده اولین نمایشگاه بین المللی آموزش، تکنولوژی آموزشی و صنایع وابسته